Online İşlemler
USD 18,5330
EUR 18,0512
İMKB 3.198,16
ALTIN 989,2410
Antalya 24⁰C
X

Antalya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin Korumasına İlişkin Açıklama ve İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Antalya Ticaret Borsası (Bundan sonra kısaca "Borsa" olarak anılacaktır) olarak sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle Borsa ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Borsa, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK ve ilgili Mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir. Bu konuda internet sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı lütfen inceleyiniz. 


1.    Tanımlar
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
Antalya Ticaret Borsası (“Borsa” ): Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat: 2-3-4 Muratpaşa, Antalya adresinde mukim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz veri sorumlusunu, 
İfade eder.
KVKK uyarınca ilgili kişi, muhatap, üye, esnaf, ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz şirketler, üretici, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kurum çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen kamu tüzel kişiliğe haiz Antalya Ticaret Borsası tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 


2.    Hukuki Nitelik ve Kapsam
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. 
KVKK hükümlerine göre Antalya Ticaret Borsası, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 
Veri Sorumlusu sıfatıyla Borsa, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İnternet Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.


3.    Veri Sorumlusunun Kimliği
KVKK kapsamında veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Antalya Ticaret Borsası’dır. 


Antalya Ticaret Borsası
Adres: Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat: 2-3-4 Muratpaşa, Antalya
Telefon: +90 (242) 241 28 28 / 244 26 70-71  | fax: +90242 241 11 58
KEP adresi: [email protected] 
E-posta: [email protected] 
Web: www.antalyaborsa.org.tr 


4.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
Kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda; 
1. Borsa ile internet sitesi görüş, öneri, şikayet formu aracılığıyla ile paylaşılan kimlik bilgileriniz (ad-soyad ve tercihen paylaşılan kişisel veriler), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, ve tercihen paylaşılan kişisel veriler), toplanan internet çerezleri, karbon ayak izi,
a)    Üyelik iş ve işlemlerin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,
b)    Borsa tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin soru ve şikayetlerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;
c)    Borsa tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, üyelerin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi; 
d)    5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi, 
e)    Borsa’nın ilgili mevzuat ve duyurulara istinaden ilgili ve resmî kurumları bilgilendirmesi,
f)    Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak;
g)    Üye alım işlem ve politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; Borsa faaliyetlerimizin ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Borsamız’ın ve TOBB hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Borsa kurumsal işleyişinin sağlanması, Borsa tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,
h)    Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması Borsa internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Borsa’ya talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Borsa internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,
i)    Borsa’ya ait hizmet stratejilerin belirlenmesi, 
Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.


5.    Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
Borsa olarak;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,    
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,    
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,    
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,    
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi
ilke edindik.


6.    Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
Verileriniz, Borsa’da ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.
  
7.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Borsa’da KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;
a)    Borsa’nın hukuki yükümlülüklerini ve faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, iş ortaklarımız, danışmanlarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
b)    Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalara, 
c)    Borsa’nın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,
d)    Borsa’nın haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,
e)    KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde gerektiğinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
f)    Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.


8.    Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Borsa tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; 
Kişisel verileriniz, KVKK Madde 4,5 ve 6’ya uygun şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile elektronik ortamda veya sizlerin fiziken bilgi sağlaması ile yasal yollardan elde edilmektedir. Bizzat sizlerden ya da izinle üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, Borsa tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:
a)    6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması,
b)    6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve Borsalar Kanunu olmak üzere Borsa’nın tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi, 
c)    6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; üyelik işlemlerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
d)    6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Borsa, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Borsa’nın tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
e)    6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Borsa, üyeler için tüm hizmetlerden yararlandırılabilmesi, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi,
f)    6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri,
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


9.    Nasıl Koruyoruz?
Borsa tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve Borsa içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.


10.    Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Borsa’ya iletmeniz durumunda Borsa niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Borsa tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Borsa tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)    KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


11.    Başvurunun Yapılması
KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Borsa’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresine ya da yazılı olarak şahsen, yukarıda belirttiğimiz Borsa adresine noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. 
Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


 

 

Aydınlatma Metni Boyut : / Dosya Türü : .pdf

Antalya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin Korumasına İlişkin Açıklama ve Aydınlatma Metni

Antalya Ticaret Borsası (Bundan sonra kısaca "ATB" olarak anılacaktır) olarak sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle ATB ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla ATB, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK ve ilgili Mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir. Bu konuda internet sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı lütfen inceleyiniz.

  1. Tanımlar

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Antalya Ticaret Borsası: Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat: 2-3-4 Muratpaşa, Antalya adresinde mukim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz veri sorumlusunu,

İfade eder.

KVKK uyarınca ilgili kişi, muhatap, üye, esnaf, ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz şirketler, üretici, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kurum çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen kamu tüzel kişiliğe haiz Antalya Ticaret Borsası tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

     2. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir.

KVKK hükümlerine göre Antalya Ticaret Borsası, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla ATB, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İnternet Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

    3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü Maddesi’nde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Antalya Ticaret Borsası’dır.

Antalya Ticaret Borsası

Adres              : Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat: 2-3-4 Muratpaşa, Antalya

Telefon            : +90 (242) 241 28 28 / 244 26 70-71  | fax: +90242 241 11 58

KEP adresi     : [email protected]

E-posta           : [email protected] [AB3] 

Web                : www.antalyaborsa.org.tr

    4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

ATB ile fiziki ve/veya çevrimiçi yollarla paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’daki ilkeler doğrultusunda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Veriler

Verilerin İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileri (ad-soyad, doğum tarihi, tc kimlik no, imza sirküleri)

 

       a) Üyelik iş ve işlemlerin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,

       b) ATB tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin soru ve şikayetlerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;

       c) ATB tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, üyelerin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;

       d) 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu ve bağlı mevzuata uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi,

 

 

KVKK, Madde 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası”

İletişim bilgileri (ikametgâh adresi, iş adresi, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP Adresi)

 

       e) Üyelik iş ve işlemlerin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,

       f) ATB tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin soru ve şikayetlerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlerden sizlerin daha iyi yararlandırılması;

      g) ATB tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, üyelerin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve önerilmesi;

      h) 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi,

      i) ATB’nin ilgili mevzuat ve duyurulara istinaden ilgili ve resmî kurumları bilgilendirmesi,

      j) İlgili kişileri, hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da sizleri aydınlatmak;

     k)

 

KVKK, Madde 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası”

Finansal bilgiler (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no ve fatura, E-Faturanın Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Fatura Tipi, Fatura Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli)

 

      l) Üyelik iş ve işlemlerin tam ve hukuka uygun olarak tamamlanması,

     m) Muhasebe kaydı, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinin sağlanması ve bu konularla ilgili sizlerle iletişim kurmak,

     n) 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’na uygun olarak tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi,

     o)

 

 

İnternet çerezleri

 

     p) Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması ATB internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, ATB’ye talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, ATB internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması,

 

 

Ses ve görüntü kayıtları

     q) Kurum içerisinde güvenliğin sağlanması,

KVKK Madde 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri,

 

Özlük dosyası bilgileri

      r) Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

KVKK Madde 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”

 

Ortak Amaçlar:
 

     s) Üye alım işlem ve politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; Borsa faaliyetlerimizin ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi; Borsamız’ın ve TOBB hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, ATB kurumsal işleyişinin sağlanması, ATB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması,

     t) ATB’ye ait hizmet stratejilerin belirlenmesi,

 

 

sözleşmenin kurulması ya da ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri, ilgili kişinin açık rıza vermesi hukuki sebepleriyle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 


 

 5. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

ATB olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,        
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,      
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,   
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi

ilke edindik.

    6. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, ATB’de ancak rızanız ya da kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.

    7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

ATB’de KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

       a) ATB’nin hukuki yükümlülüklerini ve faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, iş ortaklarımız, danışmanlarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

       b) Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalara,

       c) ATB’nin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,

       d) ATB’nin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,

       e) KVKK’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde gerektiğinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,

        f) Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.

    8. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ATB tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

Kişisel verileriniz, KVKK Madde 4,5 ve 6’ya uygun şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan internet sitesi ve benzeri vasıtalarla elektronik ortamda yasal yollardan elde edilmektedir. Bizzat sizlerden ya da üçüncü kişilerden topladığımız kişisel verileriniz, ATB tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır:

       a) 6698 sayılı Kanun’un 5/1’de düzenlendiği şekilde kişinin açık rızasının olması,

       b) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve Borsalar Kanunu olmak üzere ATB’nin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,

       c) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; üyelik işlemlerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

      d) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak ATB, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, ATB’nin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

      e) 6698 sayılı Kanun’un 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak ATB, üyeler için tüm hizmetlerden yararlandırılabilmesi, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi,

      f) 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) bendinde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaatleri,

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

    9. Nasıl Koruyoruz?

ATB tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve ATB içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

    10. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle ATB’ye iletmeniz durumunda ATB niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, ATB tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri ATB tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

       a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

       b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

       h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

    11. Başvurunun Yapılması

KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da ATB’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresine ya da yazılı olarak şahsen, yukarıda belirttiğimiz ATB adresine noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

Genel Aydınlatma Metni Boyut : / Dosya Türü : .pdf

Antalya Ticaret Borsası’na bu formu doldurarak gönderdiğiniz kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun gereğince Antalya Ticaret Borsası bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir. Bu çerçevede gerekli olduğu takdirde sizlerle bilgilendirme amaçlı iletişim kurulacak ve ilave bilgi de talep edilebilecektir. Başvurunuz, işlemlerinizin takibi amaçlı sistemlerimizde kaydedilecek, belirlenen süre sonunda silinecektir. Kişisel verilerinizle ilgili İletişim Formu Aydınlatma Metni, haklarınız ve başvurularınız için bkz. Antalya Ticaret Borsası Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formu 
 

İletişim Formu Açıklaması Boyut : / Dosya Türü : .

KVKK Başvuru ve Bilgi Talep Formu 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVKK 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Antalya Ticaret Borsası’na, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, 

- Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

- Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

- Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Antalya Ticaret Borsası’na yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

  • Başvuru sahibinin şahsen yazılı başvurusu ile,
  • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
  • “Güvenli Elektronik imza” ile imzalanarak, Antalya Ticaret Borsası’nda kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

İletişim:

Antalya Ticaret Borsası

Adres: Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat: 2-3-4 Muratpaşa, Antalya

Telefon: +90 (242) 241 28 28 / 244 26 70-71  | fax: +90242 241 11 58

KEP adresi: [email protected]

E-posta: [email protected] 

Web: www.antalyaborsa.org.tr

    I. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurunuz:

Adı Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası

:

 

Adres

:

 

Cep Telefonu

:

 

E-Posta Adresi

:

 

Şirketimizle Olan İlişkiniz

:

 Ziyaretçi

Müşteri

Çalışan

Diğer

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi?

:

 

 

 

 

    II. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

KVK Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirilerek KVK Kanunu’nun 13/2. maddesi gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Kanunun 13/3. maddesi uyarınca cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında talebinizi detaylı olarak aşağıda belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Antalya Ticaret Borsası tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Kişinin eşi, babası gibi yakınlarına asla bilgi verilmemektedir.)

 

Başvuruda Bulunan (Kişisel Veri Sahibi) İlgili Kişinin Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

ÖNEMLİ NOT:

Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Antalya Ticaret Borsası, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru ve Bilgi Talep Formu Açıklaması Boyut : / Dosya Türü : .docx

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Sayın CV sahibi,
Veri Sorumlusu Antalya Ticaret Borsası (“Borsa”) tarafından internet sitesi ve elektronik yollarla sağladığınız kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla toplanmaktadır. Genel başvuru formunda (“Form”) ve yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız özgeçmişinizde, başvurunuzun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan kişisel verileriniz ; 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddesine uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayanarak; işe yatkınlığınızın, Borsa kurum ve kriterlerine uygunluğun ve iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir. İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde aynı nitelikteki pozisyonlar için değerlendirilmek üzere verdiğiniz onaya istinaden silme talebinize kadar saklanır ve her halde 1 yıl içerisinde silinir. 
Kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini veya bu talebinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilerek aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,
Antalya Ticaret Borsası

☐ “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”’ni okudum, anladım, kabul ediyorum.

Kişisel Veri Sahibi Çalışan Adayının;
Adı Soyadı:    

Tarih: 

İmza:


 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni Boyut : / Dosya Türü : .