Online İşlemler
USD 18,5253
EUR 18,0455
İMKB 3.198,16
ALTIN 989,4740
Antalya 24⁰C
X

Kalite Politikamız

5174 Yasa ve borsacılık mevzuatlarına uygun olarak, tarım ve hayvancılık işlemleri ile uğraşan üyelerimize katma değer sağlayan, ekonomik ve istihdamın gelişmesine yönelik, etkinliklerde ve girişimlerde bulunacağız.

Bu amaç için, tüm dünyada uygulanan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyacak, yöneticiden personele her kademede kendimizi, hizmetlerimizi ve üyelerimizin memnuniyet düzeylerini sürekli geliştireceğiz.

Antalya Ticaret Borsası’nın Misyonu:

Üyelerine, tarımsal ticarete ve topluma değer yaratan bir kurum olmak ve piyasa işleyişinin etkinleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Antalya Ticaret Borsası’nın Vizyonu:

Borsayı, Antalya’nın tarımsal ticaret merkezi haline getirmek ve Kentin ideal bir aktörü yapmaktır.

Mali Politikamız

Yasaların ve mevzuatın öngördüğü faaliyetlerden elde ettiğimiz gelirlerimizi, üyeden gelen üyeye gider ilkesi ile üyelerimizin işlerini geliştirmek ve onlara katma değer sağlayacak etkinlikler için harcayacağız.

Gelirlerimizi; muhasebe kurallarına uygun, açık, şeffaf, verimlilik esaslı ve risk temelli bir yaklaşımla, mali disiplin içerisinde kullanacağız.

ANTALYA TİCARET BORSASI Gizlilik Politikası Versiyon 1.0

…/…/2022

ÖNSÖZ

Antalya Ticaret Borsası’nın (“Borsa") internet sitesine (“İnternet Sitesi”) hoş geldiniz. Kişisel Verilerin Korunması ANTALYA TİCARET BORSASI için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza edilmektedir. Bilgilerin güvenliğini sağlamak için Borsa içinde gerekli idari ve teknik tüm tedbirler alınmıştır. Borsa, Anayasa ve ilgili tüm kanunlara riayet ederek kişisel verilerinizi güvence altına almaktadır. Gizlilik ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerin korunması Borsa için öncelik oluşturmaktadır. Bu sebeple kişisel verilerinizi, açık rızanız olmadıkça, pazarlama amacıyla üçüncü kişilere vermez, devretmez, sağlamaz, satmaz veya kiralamayız. Kullanıcılarımızın hangi verileri topladığımızı, bu verileri ne şekilde kullandığımızı ve kişisel verilerinizi korumak için aldığımız önlemleri tümüyle Gizlilik Politikamız’da bulunmaktadır. Aşağıda Borsa bünyesinde yürürlikte bulunan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz. Kişisel verilerin Borsa tarafından saklanma ve uygulamakta olduğumuz politika ve prosedürler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu gizlilik politikasını okuyunuz. Borsa Gizlilik Politikası’nı incelemeniz neticesinde uygulamalarımızı kabul etmezseniz bizleri [email protected] e-posta adresinden bilgilendirmenizi rica ederiz. 
Sizlerden gelecek iyileştirme önerileri, başvurularınız ve olası şikayetleriniz Borsa bünyesinde değerlendirilecek ve en kısa sürede dönüş gerçekleştirilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız olması halinde bizlere başvurabilirsiniz. Borsa tüm hizmetlerinde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özen gösterecektir.

Saygılarımızla,
Antalya Ticaret Borsası
 

1.    Tanımlar
Kişisel veri:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 
Antalya Ticaret Borsası: Cumhuriyet Caddesi Borsa İşhanı Kat: 2-3-4 Muratpaşa, Antalya adresinde mukim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz veri sorumlusunu, 
İfade eder.
KVKK uyarınca ilgili kişi, muhatap, üye, esnaf, ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz şirketler, üretici, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kurum çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen kamu tüzel kişiliğe haiz Antalya Ticaret Borsası tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 
2.    Politika
Kuruluşundan itibaren Antalya Ticaret Borsası (“Borsa”) bünyesinde toplanan kişisel veriler gizli tutulmakta ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle amacı dışında paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerin korunması, Borsa’nın temel politikası kapsamındadır. Borsa, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermekte ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemektedir. 

3.    Kapsamı ve Amacı 
Gizlilik Politikası; Borsa bünyesinde toplanan verilerin ne şekilde tutulduğu, kullanma şekilleri, veri işleme amaçları ve ilgili kişinin haklarını kapsamaktadır. Borsa tarafından hazırlanan işbu Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”veya “Kanun”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüktedir. Borsa, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı Antalya Ticaret Borsası olarak taahhüt etmektedir. 
Sizlerden rızanızla ya da Kanun’da sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereği elde edilmiş olan veriler, gizlilik politikasına ve Kanun’a riayet amacı, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitelisinin arttırılması ve kalite/gizlilik politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Borsa tarafından edinilen bazı istatistiki veriler ise anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistik amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. 
Antalya Ticaret Borsası Gizlilik Politikası, üyelerimizin, üye adaylarımızın, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik yolla elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Borsa, Gizlilik Politikası’nı, Kanuna ve mevzuata uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir. 


4.    Toplanan Kişisel Verileriniz
www.antalyaborsa.org.tr üzerinden erişilen kişisel veriler, sağladığınız diğer kişisel bilgiler, interaktif alanlara kullanıcı içeriği sunarken sağladığınız bilgiler, ‘Öneri, talep, şikayet formu’ aracılığıyla yaptığınız yazışmalar ve/veya genel geri bildirimler yoluyla verdiğiniz bilgiler, internet sitesinde ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi, coğrafi konumunuz şeklindedir. 


5.    Kişisel Verilerin Kullanma Şekilleri
a. Üye Kayıt İşlemleri: Toplanan kişisel verileriniz, üye kayıt işlemleri sebebiyle alınabilecektir.
b. Öneri ve Taleplerin Karşılanması: Hakkınızda toplanan kişisel verileri, talep ettiğiniz hizmet veya bilgileri sağlamak için kullanılabilmektedir.
c. Yönetim Bildirimleri: Zaman zaman İnternet Sitesi ile ilgili önemli bilgileri veya şart, hüküm ve politikalarımızda yapılan değişiklikleri size bildirmek amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilecektir.
d. Şirket İçi İşe Yönelik Amaçlar: Kişisel verileri ayrıca, veri analizi ve denetimler gibi şirket içi işe yönelik amaçlarımız için de kullanılabilecektir.


6.    Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Temel Kurallar 
a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Borsa, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgulamakta ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem vermektedir.
b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Borsa, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem vermektedir. 
c)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Borsa, ancak sunduğu ve hizmet sırasında aldığı veriler ve yapacağı işi arasındaki belirli ve meşru amaçlarla sınırlı şekilde verileri işlemektedir. İş amacı dışında verileri işlememekte ve kullanmamaktadır.
d)    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Borsa, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.
e)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Borsa, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanun’un ihtilaf çıkma süreleri, saklama amaçları, ilgili mevzuat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”) mevzuatı gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Saklama amacı ya da süresi ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Politikası’na göre siler veya yok eder.
Önemle belirtelim ki, Borsa, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler kapsamında işlemekte ve muhafaza etmektedir. 


7.    Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
KVKK Madde 11’e göre kişisel verisi işlenen ilgilinin kişinin aşağıda sayılan hakları bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu Antalya Ticaret Borsası tarafından hazırlanmış ve internet sayfamızda sizlere sunulmuştur. Ayrıca tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Kişisel verileri işlenen kişiler, Borsa tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)    KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
İlgili kişi, Borsa’ya ilgili hakları ile başvuruda bulunduğu noktada en kısa süre içerisinde dönüş alacaktır.

 
8.    Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi 
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen ilkeye göre, Borsa’ya ulaşan kişisel verilerin, ancak gerekli olduğu kadarı Borsa sistemlerine işlenmektedir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız işleme amacına göre belirlenmektedir. Gerekli olmayan veriler toplanmamaktadır. Fazla bilgiler, sisteme kaydedilmemekte, silinmekte ya da yok edilmektedir. 


9.    Kişisel Verilerin Silinmesi 
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması, işleme amaçlarının ortadan kalması ya da diğer gereklilikler ortadan kalkması halinde bu veriler bir sonraki silme işleminde ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir. 


10.    Doğruluk ve Veri Güncelliği 


Borsa bünyesinde bulunan kişisel veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine işlenir. Borsa, üyeler, çalışanlar ya da Borsa ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkeleri nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi HAIFA tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 


11.    Gizlilik ve Veri Güvenliği 
Kişisel verilerin tamamı gizlidir ve Borsa bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere Borsa içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Borsa tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve Borsa içinde de tüm çalışan KVKK uyarıları ile birlikte Gizlilik Politikası’na riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız üçüncü taraflardan da verilerin koruması talep edilmektedir.


12.    Veri İşleme Amaçları
Antalya Ticaret Borsası’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. 


13.    Üye, Aday Üye, İş ve Çözüm Ortakları Verisi 
a.    Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi 
Üyeler ve aday üyelerle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, üyelerin onayı alınmaksızın kullanılabilecektir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşmektedir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde üyelerle irtibata geçilerek güncellenmektedir. 
b.    Üye, İş ve Çözüm Ortakları Verileri 
Borsa, gerek üye, gerek TOBB, gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinmiştir. Üyeler ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilmektedir.


14.    Hukuki Yükümlülük veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşleme
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca rıza alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 


15.    Hukuka Uygun Veri İşlenmesi
Antalya Ticaret Borsası’nın sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.


16.    Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 
Borsa, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemlerin hepsini almaktadır. Borsa’da özel nitelikli kişisel veriler “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”na göre işlenir.


17.    Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Borsa, Kanun’a uygun davranmaktadır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Borsa, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.


18.    Kullanıcı Bilgileri ve İnternet 
Borsa’ya ait internet siteleri ve çevrimiçi/çevrimdışı diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse internet çerezleri hakkında bilgilendirilir. 
Kişiler, internet sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. 


19.    Çalışanlarımıza Ait Veriler
a.    İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi 
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri özlük dosyası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir.  Ancak Borsa, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin etmektedir. 
b.    Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 
Borsa, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 
c.    Çalışanların Yararına İşlemeler 
Borsa, özel sigortalar gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Borsa, çalışanlara ait verileri işleyebilir.
d.    Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 
Borsa, özel nitelikli kişisel verilerden çalışan özlük dosyaları için güvenlik tedbiri verisi ve sağlık verisi almaktadır. Borsa, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı almaktadır. Bunun yanı sıra Borsa, özel nitelikli verilerin işlenmesinde Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri almaktadır. 


e.    Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Çalışanların otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen kişisel verileri, Borsa içerisindeki terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu Borsa içerisindeki prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. 
f.    Telekomünikasyon ve İnternet 
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen araç, bilgisayar, telefon, telefon hattı, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamamaktadır. Şirket bu araçlar üzerindeki verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.


20.    Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Dışına Aktarılması 
Kişisel veriler, Borsa tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla TOBB, kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile veri sahibinin bilgisi dahilinde olan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.  
Borsa, kişisel verileri, Borsa’nın dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Borsa’nın faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Borsa’ya sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Borsa’nın üyelerine, TOBB’a aktarabilecektir.
Borsa, Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. Dolayısıyla Borsa ile paylaştığınız kişisel veriler, açık rızanız ile yurt dışına aktarılabilecektir. 


21.    İlgili Kişinin Hakları
Borsa, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisini hakkında tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.  
Borsa tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Buna karşın,
Borsa, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 
Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece gerekli bilgiler olacak şekilde) göndererek Borsa’ya iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da Borsa’ya ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan yetkisiz bir başvuru kabul edilmeyecektir. 
Borsa, gerekmesi halinde başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.     


22.    Gizlilik İlkesi


İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Antalya Ticaret Borsası’ndaki tüm verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. Kişisel verilerin gizliliği için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun öngördüğü tüm idari ve teknik tedbirler alınmıştır. 


23.    İşlem Güvenliği 
Borsa tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve üyelerin ve aday üyelerin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikası’na riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte, geliştirilmekte ve güncellenmektedir. 


24.    Denetim 
Borsa, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.  


25.    İhlallerin Bildirimi
Borsa, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirmek için tüm çalışmaları gerçekleştirir. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. KVKK Başvuru ve Bilgi Talep formu için tıklayınız.


26.    Güncelleme
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Politika Güncelleme TarihiDeğişiklikler
  
  

 

Üye İlişkileri ve Şikâyet Yönetimi Politikamız

“Borsamız üyeleri için vardır.” ilkesinden hareketle, üyelerimizin talep, öneri, beklenti ve şikâyetlerini alarak, bunlara uygun ücretsiz, hızlı ve kaliteli faaliyetler ve çözümler üretmek ilk önceliğimiz olacaktır.

Bu amaçla kurumsal kılavuz olarak, TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetimi ve ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemleri kuracak, devamını sağlayacak ve bu sistemlerin bağımsız denetim kuruluşları aracılığı ile sürekli denetlettireceğiz. Böylelikle üyelerimizin memnuniyetini üst seviyede sağlayacak ve kurumumuzu olarak sürekli geliştireceğiz.

Bilgi İletişim Teknolojileri Politikamız

Gelişen bilgi iletişim teknolojilerini yakından takip ederek, kurumda uygulanmasını sağlamak, üye ve diğer paydaşlarımız için örnek oluşturmak.

Bilgi güvenliği ve acil durumlar için risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almak ve bilgi güvenliğini sağlamak.

Haberleşme ve Yayın Politikamız

Antalya Ticaret Borsası, üyelerinin yaptığı iş ve işlemlerle ilgili gelişen teknolojileri ve yenilikleri izleyen ve onlara en hızlı ileten bir kurumdur. Bunun için her türlü yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçları ile sosyal medyayı etkin kullanmaktır.

Kurumsal Değerler

• Vizyon sahibi ve gelecek öngörülü
• Organizasyon yeteneği olan
• Katılımcı ve şeffaf
• Üye ve sonuç odaklı
• Güvenilir ve kararlı
• Yeniliklere ve gelişmeye açık

Kalite Yolculuğumuz